Legislació aplicable

-Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. Fixa els criteris a seguir en els processos de manipulació, classificació, transport, tractament i disposició del rebuig dels residus sanitaris tant dins com fora dels centres productors per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

-Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. S’aplica a les activitats de producció, possessió, transport i gestió de residus. Registre de Transportistes, Fitxa d’Acceptació.

-Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

-Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Defineix i regula els residus comercials.