Legislació aplicable

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, inclosos els ramaders. S’aplica a les activitats de producció, possessió, transport i gestió de residus. Registre de Productors i Transportistes, Obligacions. Obliga a la correcta gestió dels residus prohibeix cremar-los, enterrar-los o abocar-los en contenidors urbans.

- Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, que aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials: Llei 6/1983, de 7 d’abril, el Decret Legislatiu 2/1986, de 4 d’agost, la Llei 15/1987, de 9 de juliol.

- Decret 219/2001, d’1 d’agost. Derogació de la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre gestió de residus.

- Decret 34/1996, de 9 de gener. Aprovació del Catàleg de Residus de Catalunya.

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, que modifica el Decret 34/1996 de 9 de gener. Catàleg de Residus de Catalunya.

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

- Decret 220/2001, d’1 d’agost, sobre dejeccions ramaderes.

- Decret 61/94, de 12 de febrer, sobre la regulació d’explotacions ramaderes, art. 2.2.

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, de residus tòxics i perillosos.

- Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica i complementa el RD 833/1988, de 20 de juliol, configura el reglament bàsic de residus tòxics i perillosos, inclosos els ramaders. Estableix el temps màxim d’emmagatzematge en 6 mesos.