Residus ramaders

Són els residus procedents de l’activitat sanitària desenvolupada en explotacions ramaderes i nuclis zoològics en general:

  • Centres de recuperació de la fauna.
  • Cooperatives agro-ramaderes/ADS.
  • Criadors d’animals.
  • Hípiques.
  • Nuclis Zoològics.
  • Protectores d’animals.
  • Residències d’animals.
  • Zoològics.

 

No ets a la llista?

Contacta amb nosaltres i et crearem un protocol de gestió de residus personalitzat i a la teva mida.

Legislació aplicable

Legislació aplicable

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, inclosos els ramaders. S’aplica a les activitats de producció, possessió, transport i gestió de residus. Registre de Productors i Transportistes, Obligacions. Obliga a la correcta gestió dels residus prohibeix cremar-los, enterrar-los o abocar-los en contenidors urbans.

- Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, que aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials: Llei 6/1983, de 7 d’abril, el Decret Legislatiu 2/1986, de 4 d’agost, la Llei 15/1987, de 9 de juliol.

- Decret 219/2001, d’1 d’agost. Derogació de la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre gestió de residus.

- Decret 34/1996, de 9 de gener. Aprovació del Catàleg de Residus de Catalunya.

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, que modifica el Decret 34/1996 de 9 de gener. Catàleg de Residus de Catalunya.

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

- Decret 220/2001, d’1 d’agost, sobre dejeccions ramaderes.

- Decret 61/94, de 12 de febrer, sobre la regulació d’explotacions ramaderes, art. 2.2.

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, de residus tòxics i perillosos.

- Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica i complementa el RD 833/1988, de 20 de juliol, configura el reglament bàsic de residus tòxics i perillosos, inclosos els ramaders. Estableix el temps màxim d’emmagatzematge en 6 mesos.

Obligacions dels productors/posseïdors de residus ramaders

Obligacions dels productors/posseïdors de residus ramaders

- NO tenen l’obligació de donar-se d’alta com a productors de residus.

- NO tenen l’obligació de tramitar una Fitxa d’Acceptació amb la planta de tractament.

- Tenir un contracte de prestació de serveis amb una empresa gestora.

- Reduir i minimitzar la producció de residus.

- Segregar els residus segons la normativa vigent i en envasos adequats i etiquetats per a la seva correcta gestió i tractament per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

- Garantir que els residus que generen o posseeixen es gestionen d’acord amb la llei.

- Lliurar aquests residus a un Centre de Recollida i Transferència (CRT).

- No emmagatzemar els residus un període superior als sis mesos.

- Conservar el rebut de cessió de residus per a demostrar la correcta gestió en cas d’accions d’inspecció.

- Facilitar i permetre les tasques d’inspecció a les autoritats competents.

Residus sanitaris (Grup III)

Residus sanitaris (Grup III)

Agulles, xeringues, fulles de bisturí, vacunes, tubs de sang. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament de la mateixa manera que els residus veterinaris, en recipients homologats i amb destí esterilització i trituració. Sempre a través d’un transportista i d’un gestor autoritzats.

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

També kits de laboratori, tires reactives, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri) i altres productes químics (desparasitadors externs, collars repel·lents). Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Pel seu volum no es poden dipositar dins del contenidor de residus ramaders.

Si estan buits (envasos contaminats) es condicionen en big-bag o paletitzats i, mitjançant transportista autoritzat, es lliuren a un “bidonaire” que els neteja (per eliminar-ne els residus tòxics i nocius) i tritura o reutilitza segons el cas.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.

Productes de perruqueria i bellesa animal

Productes de perruqueria i bellesa animal

Xampús, desparasitadors, tints, betums i greixos. Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, rebutjats, caducats o en envasos buits Es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

Plàstics de gran volum

Plàstics de gran volum

Procedents de bales i ensitjats. Plàstics bruts no aptes per a dipositar en deixalleries municipals. Són residus inerts.

Es poden apilar en palets o big-bag i es transporten a un gestor autoritzat.

Neumàtics

Neumàtics

Procedents d’ensitjats. Sense necessitat de paletitzar-los, es condueixen a un gestor autoritzat.

 

Aerosols (esprais)

Aerosols (esprais)

Els aerosols no es poden dipositar al contenidor de residus ramaders ja que el destí d’aquests és la incineració i en aquestes condicions els esprais exploten. Es recullen separadament i sense necessitat d’un contenidor específic i es porten a un gestor autoritzat.